Mur d’urnes d’un columbarium à Innsbruck, Autriche © Laurin Naschberger photographer courtesy of DI Arch. Renate Benedikter-Fuchs

Mur d’urnes d’un columbarium à Innsbruck, Autriche – Renate Benedikter-Fuchs © Laurin Naschberger photographer courtesy of DI Arch. Renate Benedikter-Fuchs